Üyelik Sözleşmesi

İşbu servicemacro.com Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme” olarak anılacaktır.) servicemacro.com internet sitesine üye olan kişi (Sözleşme’de “Üye” olarak anılacaktır) ile www.servicemacro.com internet sitesi (sözleşmede “servicemacro.com” olarak anılacaktır) arasında servicemacro.com internet sitesine üyelik ve faydalanma şartlarının belirlenmesi amacıyla akdedilmiştir.

 1. Üye, servicemacro.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel bilgilerin ve diğer içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder. servicemacro.com, Üye tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü olmadığı gibi, bu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz. Yapılan alışverişin Üye’ye ulaştırılabilmesi için bilgilerin doğru ve tam olması gerekmektedir. Üye, bu bilgilerin tam ve doğru olmaması nedeniyle alışverişinin kendisine ulaşmaması veya geç ulaşmasının sonuçlarından sorumlu olmayı ve servicemacro.com’ne sorumluluk yöneltmemeyi kabul etmiştir. 
  Üye verdiği bilgilerin tam ve doğru olmaması nedeniyle servicemacro.com’nin uğrayacağı tüm zararları ayrıca bir ihbar ve ihtara gerek bulunmaksızın derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 2. servicemacro.com, Üye bilgilerini güvenli şekilde saklamak için azami gayreti gösterir. Bununla birlikte servicemacro.com mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda Üye tarafından verilmiş bilgileri resmi makamların talepleri çerçevesinde açıklayabilir. Üye, bu sebeple servicemacro.com’nden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
 3. Üye, servicemacro.com internet sitesini kullanırken tüm mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi, başkalarının internet sitesi hizmetlerini kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı davranış ve işlemlerde bulunmamayı, kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi durumda, oluşacak tüm hukuki ve cezai yükümlülüklerden tamamen ve münhasıran Üye sorumlu olacaktır. Üye, yükümlü olduğu tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.
 4. Üye, servicemacro.com tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla servicemacro.com üyelik hesabına girişte kullandığı "kullanıcı adı" ve "şifre"yi münhasıran ve münferiden kendisi kullanmak ve üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamakla yükümlüdür. 
  Üye, "kullanıcı adı" ve "şifre"nin saklanması, bu bilgilerin üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran ve münferiden kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı gerek kendi nezdinde ve gerekse servicemacro.com nezdinde oluşacak hukuki sonuçlardan ve zararlardan bizzat sorumlu olmayı kabul etmiştir.
 5. Üye, servicemacro.com internet sitesi üzerinden yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; bilgilerinin web sitesi üzerinden çalınması durumu hariç olmak üzere, web sitesinde kendi kullanıcı adı ve şifresiyle gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 6. Üye, servicemacro.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek ve zarar verecek şekilde kullanamaz. Bu türlü bir kullanımdan doğan tüm cezai ve hukuki yükümlülükler Üye’nin sorumluluğundadır.
 7. servicemacro.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel fikir ve görüşleridir ve servicemacro.com’ni hiçbir şekilde temsil etmemekte olup görüş sahibini (yazan/beyan eden kişiyi) bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin servicemacro.com ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. servicemacro.com, Üye’nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Üye’nin uğrayabileceği zararlardan dolayı sorumlu değildir.
 8. servicemacro.com web sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal yükümlülükler nedeniyle siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, web sitesine erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgileri toplayabilir. servicemacro.com üyenin web sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.
 9. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul ve taahhüt etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar veya bunların tazmini yükümlülüğü tamamen Üye’ye ait olacaktır.
 10. servicemacro.com internet sitesi hakları ile ürünlere ait metin ve görsel içeriklere ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları servicemacro.com mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmaktadır., Bunlar Üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Üye’nin işbu maddeye aykırı davranışı halinde, Üye servicemacro.com’nin maddi ve manevi tüm zararlarını karşılamakla yükümlüdür. 
       Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. Üye, servicemacro.com’nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki internet sitesinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. 
       Üye’nin işbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri internet sitesi üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararların tazmininden Üye sorumlu olacaktır.
 11. servicemacro.com internet sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Üye internet sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
 12. servicemacro.com, Üyeye ait verileri ve kişisel bilgileri güvenli bir şekilde saklamak için azami önlemleri almaya gayret eder. 
       Üye, alınan tedbirlere rağmen, siber saldırı, hırsızlık, sabotaj, terör vb nedenlerle üyeye ait bilgilerin çalınması durumunda, servicemacro.com’nin hiçbir sorumluluğunun olmadığını kabul etmiştir.
 13. servicemacro.com’nin üyelik sözleşmesinin koşullarında ve internet sitesinde önceden Üye’ye haber vermeksizin tek taraflı olarak her türlü değişiklik ve güncelleme yapma veya yürürlükten kaldırma hak ve yetkisi bulunmaktadır. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihi itibariyle tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
 14. Taraflar, her zaman, tek taraflı olarak herhangi bir gerekçe göstermeden bildirimsiz, tazminatsız olarak işbu Üyelik sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir. Bu gibi bir durumda servicemacro.com dilerse bazı bilgileri muhafaza edebilme veya bilgilerin tamamını/bir kısmını silme hakkı vardır. 
       Ayrıca servicemacro.com, Üye’nin üyeliğini geçici olarak durdurabilir. Bu durumda, servicemacro.com’nin Üye’ye veya diğer üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu doğmayacaktır.
 15. İşbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda, servicemacro.com’nin kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu tüm elektronik ve sistem kayıtları ve bilgisayar kayıtları da delil teşkil edecektir. Taraflar başkaca delil sunmakta serbesttir.
 16. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden taraf işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, diğer tarafı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. 
       servicemacro.com’nin herhangi bir şekilde Üye’nin işbu Sözleşme maddelerinden birisini veya birkaçını ihlali nedeniyle herhangi bir ödeme yapmak durumunda kalması halinde, servicemacro.com’nin ilk yazılı talebi üzerine bu meblağı servicemacro.com’ne ödeyecektir. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, servicemacro.com’nin Üye’den tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
 17. Üye, kişisel bilgilerinin iletişim ve tanıtım amacıyla kullanılmasına onay verdiği andan itibaren, vermiş olduğu kişisel ve diğer bilgilerinin servicemacro.com’nin mevcut ve ilerideki iştirakleri, bağlı şirketleri, ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler/kuruluşlar veya servicemacro.com’nin işbirliği içinde olduğu diğer firmalara aktarılmasına, bu bilgilerin, servicemacro.com ve anılan şirketler tarafından tanıtım, reklam, promosyon, iletişim, satış, pazarlama ve üyelik uygulamaları için öngörecekleri süre ile kaydedilmesine, yazılı/manyetik arşivlerde tutulmasına, muhafazasına, işlenmesine, güncellenmesine, paylaşılmasına, transferine ve kullanılmasına, aksini önceden yazılı olarak belirtmediği sürece kendisi ile sms, internet, e-posta, telefon vb. kanallardan temasa geçilmesine, işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber izin vermiş ve kabul etmiş sayılacaktır.
 18. İşbu Sözleşme Üye'nin web sitemize üye olduğu tarihte elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşme Üye’nin üyeliğini iptal etmesi veya servicemacro.com tarafından üyeliğin iptaline kadar yürürlükte kalacaktır.